پرداخت الکترونیکی شهریه

 • شماره کارت:
 • 6037-9975-9923-7352
 • بانک:
 • بانک ملی ایران
 • شماره حساب:
 • 0105838103009
 • شماره شبا:
 • IR760170000000105838103009
 • بانک:
 • بانک ملی ایران
 • شناسه ملی
 • 014002653162
 • بانک:
 • بانک ملی ایران