سمیاد

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانش آموزان

برنامه هفتگی

کلاس دریافت برنامه
هفتم دانلود
هشتم دانلود
نهم دانلود
دهم ریاضی دانلود
دهم تجربی دانلود
یازدهم تجربی دانلود
دوازدهم ریاضی دانلود
دوازدهم تجربی دانلود